Prosím čekejte...
Přejdi na stránku : HomepageVšeob.obch.podmínky › Všeobecné obch.podmínky platné od 13.9.2013
Heslo

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti ZEPO Jihlava spol. s r.o., IČ: 25923137, se sídlem: Jihlava, Na hranici 10, PSČ 586 02

platné od 13.9.2013 do 17.11.2014

 

1                    Rozsah a platnost obchodních podmínek

1.1     Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemné smluvní vztahy při dodávkách zboží ze sortimentu společnosti ZEPO Jihlava spol. s r.o., IČ: 25923137 (dále jen jako „prodávající“) třetím osobám (dále jen jako „kupující“) vznikající na základě uzavřené kupní smlouvy, a to i smluv uzavřených při použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran (dále také jako „Smlouva“).

1.2     V případě, že se smluvní strany rozhodnou upravit své smluvní vztahy v rozporu s těmito platnými a účinnými VOP, mají tato odlišná ujednání přednost před ujednáními ve VOP.

1.3     Právní vztahy vznikající ze Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím neupravené Smlouvou ani těmito VOP se řídí českým právem.

1.4     Prodávající prohlašuje, že zboží, které je uvedené na faktuře-dodacím listu a podléhá zákonu č.22/97 Sb., a příslušným nařízením vlády,  bylo vydáno „prohlášení o shodě“ a toto je k dispozici v sídle prodávajícího. Výrobky určené a označené pro styk s potravinami splňují požadavky zák. č. 258/2000 Sb., vyhl. č.. 38/2001 Sb., nařízení ES1935/2004 a dalších ( EP, ES a EU). Podmínky uvedení obalu na trh jsou splněny prohlášením dodavatelů prodávajícího.

 

2         Vznik smlouvy

2.1     Mezi prodávajícím a kupujícím vzniká smluvní vztah (kupní smlouva) podpisem listiny označené jako „faktura“, současně tato listina označená jako „faktura“ slouží také jako dodací list (dále také jen jako „faktura-dodací list“).

2.2     Objednávky kupujícího jsou adresovány prodávajícímu zejména prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, ale také telefonicky, faxem, poštou, e-mailem nebo předaných osobně.

2.3     Objednávka kupujícího by měla obsahovat

-          identifikační údaje kupujícího (jméno a příjmení či obchodní firmu, bydliště, sídlo či místo podnikání, rodné číslo nebo IČ, příp. DIČ), adresu místa dodání zboží, kontaktní telefon na kupujícího a jeho email,

-          přesnou specifikaci druhu a množství objednávaného zboží,

-          způsob dodání zboží (osobní odběr, dobírka, doprava zajištěná prodávajícím, doprava zajištěná kupujícím atd.)

-          požadovaný termín dodání zboží

-          číslo objednávky, datum a podpis objednávky s čitelným uvedením jména, popř. funkce podepisující osoby.

Při absenci výše uvedených údajů nebo v případě nesrozumitelných či chybných údajů nemusí být objednávka ze strany prodávajícího přijata.

2.4     Kupující v případě použití tzv. prostředků komunikace na dálku uskutečňuje objednávku prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu prodávajícího, přičemž kupující potvrdí obsah nákupního košíku, zejména pak odsouhlasí specifikaci zboží obsaženého v košíku, jeho cenu a počet kusů a současně se mu zobrazí také příslušný kód zboží.

 

3         Práva a povinnosti smluvních stran

3.1     Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít a ihned jej zkontrolovat, což písemně potvrdí, a včas za něj zaplatit kupní cenu dle předem sjednané podmínky (splatnost, forma úhrady).

3.2     Neprovede-li kupující kusovou přejímku při dodávce, zavazuje se ji provést neprodleně a uplatnit případné reklamace do 48 hodin po uskutečnění dodávky.

 

4         Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí

4.1     Místem dodání zboží je místo bydliště, místo podnikání, sídlo nebo provozovna kupujícího, pokud není smlouvou stanoveno jinak.

4.2     Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží, kdy si kupující převzal zboží od prodávajícího a podepsal fakturu-dodací list.

4.3     Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem.

4.4     V případě, že si zboží přebírá přímo kupující v sídle či provozovně prodávajícího, potvrzuje jeho převzetí na faktuře-dodacím listu, která obsahuje mimo jiné identifikační údaje a podpis kupujícího.

4.5     Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží dle ust. § 427 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ObchZ“), a případně vady zjištěné při vynaložení péče řádného hospodáře oznámit prodávajícímu e-mailem či faxem bez zbytečného odkladu po takové prohlídce, nejpozději však do 24 hodin, k později zjištěným či oznámeným zjevným vadám nebude přihlíženo.

4.6     Kupující je povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na faktuře, která slouží také jako dodací list. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na fakturu-dodací list a případně převzetí zboží odmítnout jako celek, následně pak ve lhůtě bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat prodávajícího.

 

5         Dodací lhůty

5.1     Pokud nebylo ve Smlouvě dohodnuto jinak, bude kupujícímu v souladu s přijatou objednávkou dodáno zboží, které bude mít prodávající na skladě, a to v nejkratším možném termínu ode dne přijetí objednávky od kupujícího.

5.2     Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání čl. 9 těchto VOP tím není dotčeno.

 

6         Balení zboží a přeprava

6.1     Pokud kupující v objednávce nepopíše zvláštní způsob balení, je zboží baleno obvyklým způsobem pro daný typ výrobku, dané množství a dojednaný způsob přepravy.

6.2     Pokud nebylo dohodnuto jinak, prodávající zvolí pro něj ekonomicky nejvýhodnější způsob balení i typ zásilky.

 

7         Kupní cena

7.1     Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu je stanovena dohodou smluvních stran.

7.2     V kupní ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu či poštovné.

7.3     Cena za případné náklady za nadstandardní balení zboží či dopravu je stanovena individuálně prodávajícím, případně dohodou smluvní stran.

 

8         Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

8.1     Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. ceny dopravy a nadstandardního balení zboží:

a)        platbu v hotovosti v pokladně prodávajícího při převzetí zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího,

b)        platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury-dodacího listu vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,

c)        platbu zálohově předem na základě proforma faktury

d)        platbu na dobírku při doručení zboží na fakturační resp. doručovací adresu uvedenou v  objednávce nebo

e)        platbu inkasem zřízeným ve prospěch prodávajícího.

Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

8.2     Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, je za provedenou považována teprve úhrada, která je připsána na bankovní účet prodávajícího.

8.3     Faktura-dodací list či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

8.4     Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, pokud se jedná o nestandardní zboží či zboží upravované dle přání kupujícího, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzva k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována.

8.5     Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:

a)        a) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží,

b)        b) nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná.

8.6     Úhrada dobropisu se standardně provádí zápočtem s dosud neuhrazenými splatnými fakturami-dodacími listy. Smluvní strany se dohodly, že tuto úhradu lze započíst i na dosud nesplatnou peněžitou pohledávku prodávajícího za kupujícím (neuhrazenou fakturu-dodací list). Návrh zápočtu předkládá kupujícímu prodávající. Úhrada však bude provedena pouze v případě, že prodávající nemá vůči kupujícímu pohledávky po splatnosti. Žádost musí obsahovat číslo bankovního účtu, kód banky a číslo dobropisu.

8.7     Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.

8.8     Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím.

 

9         Sankce

9.1     V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, jehož výše je dle § 369 odst. 1 ObchZ určena předpisy práva občanského.

9.2     V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

9.3     V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 60 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

9.4     Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

 

10      Vrácení zboží

10.1  Kupující je oprávněn vyměnit či vrátit bezvadné zboží v originálním balení jen na základě dohody s prodávajícím, přičemž kupující je povinen uhradit náklady na dopravu s tím spojené. Načatá balení, zboží s omezenou trvanlivostí, speciální výrobky a speciální barevné odstíny, jakož i výrobky, které nejsou vedeny v běžném sortimentu prodávajícího, nemohou být vyměněny ani vráceny.

 

11      Záruční lhůta, reklamace, nároky z vad

11.1  Není-li sjednáno jinak, musí být vady zboží reklamovány bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, přičemž tato reklamace se nevztahuje na případy následného poškození zboží způsobeného neodborným zacházením se zbožím provedeným kupujícím či třetí osobou a na případy způsobené neodvratitelnými událostmi.

 

12      Závěrečná ustanovení

12.1  V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných prodávajícím, v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku prodávajícího je prodávající oprávněn provést změny nebo úpravy těchto VOP. Prodávající na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci své webové prezentace www.zepojihlava.cz vždy v časovém předstihu. Prodávající je povinen vždy na webové adrese www. zepojihlava.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VOP.

12.2  V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.

12.3  Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

12.4  Strany se dle zákona č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši.  Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.

12.5  Tyto VOP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů.

 

13      Platnost a účinnost

13.1  Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 13.9.2013

 

 

 


© 2009 - 2015 ZepoJihlava.cz | Webprovas.com | PPC